Hva vi gjør

DMF er dagligvarehandelens senter for sirkulærøkonomi​.
Om oss

Sirkulærøkonomi i dagligvarebransjen

En ansvarlig og effektiv verdikjede er også en sirkulær verdikjede, som reduserer ressursbruk og kostnader, og bidrar til lønnsom drift. En sirkulær verdikjede skaper et kretsløp med minst mulig avfall. Dette bidrar til at sløsing av ressurser minimeres og at ressursene utnyttes i størst mulig grad. ​

DMF skal være dagligvarehandelens senter for sirkulærøkonomi. Vi er avgjørende for utviklingen og etableringen av effektive felles bransjeløsninger og har bidratt til at bransjen har redusert miljøbelastningen fra transport, redusert miljøpåvirkningen fra emballasje og er ledende på gjenvinning.​

Vi skal være transparente i vårt arbeid og åpne for at andre varehandelsaktører kan benytte de løsningene vi forvalter og utvikler. På denne måten kan vi fungere som en katalysator for at hele den norske varehandelen blir mer sirkulær. Utfordringene dagligvarebransjen står ovenfor innen sirkulærøkonomi er felles utfordringer for hele varehandelen, og alle aktører må bidra for å nå de nasjonale målene. ​

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et viktig område for DMF fremover, med et særskilt fokus på resirkulering og gjenvinning, design av produkter og emballasje – samt redusert miljøpåvirkning fra transport. ​

Stortinget
Foto: Stortinget

Samarbeid og koordinering mellom myndigheter og bransje​

Vi skal forenkle og forsterke koordinering i saker som omhandler sirkulærøkonomi, og skape optimale løsninger for bransjen i tett samarbeid med myndighetene. ​

Data og beslutningsstøtte ​
Foto: Tradesolutions/ Spiritgruppen

Data og beslutningsstøtte ​

Data blir en viktig forutsetning for å lykkes, og vi skal derfor jobbe for god tilgang på data som bidrar til redusert miljøbelastning og en mer transparent verdikjede. Disse dataene skal være av høy kvalitet og være relevante for beslutningstakere hos kjedene​

Våre prioriteringer og mål​

I årene som kommer ser vi tre områder som blir spesielt viktige:​

Varer, hvor data og ny teknologi for å sikre sporbarhet av varer vil være et viktig element for å leve opp til myndighetskrav, dokumentere og rapportere på miljøkrav og forhindre matsvindel.​

Logistikk, hvor vi forventer betydelige forbedringer i effektivitet, redusert miljøpåvirkning gjennom økt bruk av fornybar energi og flere løsninger som skaper sirkularitet i verdikjeden. ​

Emballasje og sirkularitet, hvor materialer inngår i en sirkulær verdikjede og emballasje er designet for gjenvinning. Fokuset forventes fremover å være på redusert bruk av plast.​

Derfor er våre topp 4 prioriterte mål innen sirkulærøkonomi:

  1. Jobbe for at emballasje består av en sammensetning av materialer som enkelt og rimelig kan gjenvinnes​
  2. Redusere miljøpåvirkningen fra transport gjennom økt fyllingsgrad og kapasitetsutnyttelse i verdikjeden​
  3. Redusere unødvendig bruk av emballasje, spesielt plast​
  4. Øke andelen plast som gjenvinnes til minimum 50%​

For å realisere våre satsningsområder jobber DMF på tvers av ulike fagmiljøer og partnere

Felles standarder og tekniske løsninger​

DMF har vært med å utvikle flere felles bransjestandarder og tekniske løsninger for bransjen. Vi skal fortsette å tilrettelegge for bruk av felles standarder og grunndata som skaper bedre beslutningsgrunnlag i hele verdikjeden og bedre grunnlag for rapportering til myndighetene. Dette gjør vi gjennom hensiktsmessig organiseringsform, enten gjennom eierskap eller som deltaker i ulike bransjeorganer. ​

Kjedene​

De tre største dagligvareaktørene i Norge har eierskap i DMF, på denne måten forvalter og utvikler vi felles bransjeløsninger som bidrar til økt effektivitet i hele verdikjeden og kostnadsreduksjoner som kommer forbrukeren til gode. DMF er et viktig bindeledd for bransjen i konkurransenøytrale saker. ​

Bransjeaktører og myndigheter​

DMF samarbeider med bransjeaktører som Matvett, DLF, NHO, Virke og er i dialog med myndighetene for utforming av regulatoriske rammebetingelser. Gjennom godt samarbeid og dialog sikrer vi rammebetingelser som skaper optimale løsninger for hele bransjen. Bransjesamarbeid er viktig for å lykkes med å skape en mer sirkulær verdikjede og redusere miljøpåvirkningen fra bransjen. ​

Emballasje og materialgjenvinning​

DMF har bidratt til utviklingen av en rekke sirkulære løsninger gjennom etablering og styrearbeid i bransjeselskaper. Flere av disse bransjeløsningene brukes ikke bare av dagligvarebransjen, men et bredt spekter av varehandelsaktører. Vi skal fortsette å samarbeide med disse selskapene for å nå de nasjonale målene for emballasje- og materialgjenvinning. ​