Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

3. Ansvar for næringsmiddeltrygghet i alle ledd

Det er leder for den enkelte butikk som er ansvarlig for at rutiner knyttet til trygg mat etterleves i butikken.

Det enkelte kjedekontor har ansvar for at:

  • Rutiner dekker kravene i disse retningslinjene
  • Rutiner virker etter sin hensikt
  • Evaluere rutiner etter behov

Det skal gjennomføres internkontroll mat (IK-Mat) i alle dagligvarebutikker basert på de rutiner som kjedene har etablert. Internkontroll mat (IK- Mat) skal omfatte daglige gjøremål samt kontroll av at rutiner følges. Kontroll av at rutiner følges kan, hvis kjedene ønsker det, delegeres til eksterne aktører.

Det er viktig at Mattilsynet kjenner til den enkelte dagligvarebutikk og har mulighet til å gjennomføre tilsyn. Alle dagligvarebutikker skal derfor være registrert hos Mattilsynet knyttet til den enkeltes driftsform. Mattilsynet skal underrettes ved alle vesentlige endringer i butikkens drift.

Til toppen
View
Close