Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.5 Internkontroll (GF)

Internkontroll er et sett av rutiner og en etablering av systemer som sikrer en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene i næringsmiddellovgivningen.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Etablering av rutiner 1, 2, 3Det skal etableres rutiner for å sikre at kravene i næringsmiddellovgivningen og i denne bransjeretningslinje oppfyllesJevnlig gjennomgang av rutiner for oppdatering i forhold til forskrifter og bransjens HACCP. Dokumenteres i internkontroll
2Kontroll av etterlevelse (internrevisjon) 3Det må etableres rutiner for internrevisjon for å kontrollere etterlevelse av rutiner.Gjennom egne sjekklister og/eller kontroller fra ekstern 2. part (innleid hjelp)
3Varsel til Mattilsynet 4Ved mistanke om helseskadelige næringsmidler skal Mattilsynet varslesGod praksis
4Avvikshåndtering5Det må etableres en rutine for avvikshåndtering. Denne skal minimum inneholde strakstiltak, mulig årsak, korrigerende tiltak og ansvarlig for tiltaketAvviksprotokoll
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene, Forordning (EF) nr 852/2004 artikkel 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter, pkt. 4
2 Bransjens egen vurdering
3 Internkontrollforskriften for næringsmidler §§ 4 og 5
4 Lov om matproduksjon og mattrygghet §6
5 Internkontrollforskriften §5 om internkontrollen innhold>
Til toppen
View
Close